فروردین, ۱۳۹۶ بدون نظر دیجیتال مارکتینگ
تعریف خلاقیت(Creativity ) 
 • بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب ایده‌ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌ها تعبیر کرده اند.
 • فرایند ذهنی کشف ایده‌ها و مفاهیم، یا آمیزش ایده‌ها و مفاهیمِ موجود است که توسط فرآیند بینش خودآگاه یا ناخودآگاه تحریک می‌شود.
 • خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به شکلی نوین.
Four hanging yellow light bulbs. Perpetual motion. Idea concept. Vector illustration.

 

تعریف نوآوری (Innovation )
 • —نوآوری بکار گیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت می باشد در واقع نوآوری عملی ساختن ایده ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می سازد و آن را بصورت یک محصول جدید یا خدمت تازه ارائه می کند. —
 • —فراگرد ایجاد فکرهای جدید و تبدیل آن فکرها به عمل وکاربردهای سودمند را نوآوری می گویند.
 • —نوآوری به معنای به کارگیری تفکرات جدید ناشی از خلاقیت است که در یک سازمان می تواند به صورت یک کالای جدید خدمت و یا راه حل جدید انجام کارها باشد.
 • —کاربرد ایده های تازه برای رسیدن به پیشرفتی ارزشمند.
تفاوت خلاقیت و نوآوری

—خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر جدید است در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکرجدید است. —خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار تازه و نو است. —تمایز این دو به این صورت است که اندیشه ای که خلق می شود علاوه بر بدیل بودن برای نوآوری باید در عمل قابل اجرا نیز باشد و افراد باید بتوانند که ایجاد را به نوآوری تبدیل کنند.

ارتباط خلاقیت و نوآوری (خلاقیت سکوی پرتاب به سوی نوآوری)

 —قبل از اینکه نوآوری داشته باشیم باید خلاقیت داشته باشیم و خلاقیت یک مهارت است که همه به طور نسبی از آن برخوردار هستند و توسعه آن در گرو راهنمایی و آموزش افراد از سوی والدین و معلمان و غیره می باشد. —خلاقیت می تواند به صورت تصاعدی و افزایشی باشد که طی گامهای کوتاه رو به جلو روی می دهد .نظیر تحقیقات بلند مدت که به اختراع واکسن فلج اطفال منجر شد. یا اینکه به صورت جهشی و ناگهانی رخ دهد مانند قابلیت های رایانه ای سیستم های مکینتاش. —حاصل تلاش خلاقیت علاوه بر محصول فیزیکی می تواند به صورت یک فکر ، ارتباط بین وقایع ، فرایند کارآمد تر و یا خدمات جدید باشد که هر کدام از اینها وقتی به صورت کامل اظهار شوند دارای ارزش هستند.

 

تنها راه برتری،خلاقیت است! (استیو جابز)

ویژگی های افراد خلاق

۱- سلاست و روانی ادراکی: یعنی فرد توانایی ایجاد تعداد زیادی ایده را به طور سریع داشته باشد.
۲- انعطاف پذیری ادراکی : یعنی توانایی دور شدن از یک قاعده و پذیرش قاعده جدید را داشته باشد.
۳- ابتکار عمل : یعنی توانایی ایجاد جوابهای غیر روتین و غیر معمول را داشته باشد .
۴- ترجیح پچپیدگی به سادگی: یعنی به چالشها و مسایل پیچیده درامورعلاقه مند هستند .
۵- استقلال رأی: به خود متکی بودن
۶- اعتماد به نفس : برخود مسلط بودن و خود را باور داشتن.
۷- تمرکز ذهنی : تمام تلاش برای عملی کردن نظرات ذهنی خویش به کار بندد.
۸- مخاطره پذیر بودن : ترس از انتقاد ، شکست و اشتباه نداشته باشد و شکست را پیروزی تلقی کند .
۹- دانش : تلاش برا ی کسب آگاهی و اطلاعات .
۱۰- نیاز به کسب موفقیت : نو آوران همواره بدنبال کسب اهداف و موفقیت هستند.
۱۱- رفتار از نوع : Aیعنی دارای رفتار بسیار اهل رقابت ، عجول ، مقاوم و محاسبه گر در رابطه با انجام امور هستند.

عوامل تشدید کننده خلاقیت و نوآوری

—انگیزه‌های بیرونی: به همه انگیزه‌هایی که از جامعه به فرد القاء می‌گردند گفته می‌شود.

—انگیزه‌های درونی: انگیزه‌هایی که از درون شخص، منشاء می‌گیرند را انگیزه‌های درونی می‌نامند.

—ابزارها: برخی فاکتورهای تعیین‌کننده برای دستیابی به تفکر خلاق و جود دارند که می‌توان از آنها به عنوان ابزارهای نوآوری یاد کرد.

مراحل خلاقیت
 • —کسب دید و نگرشی موافق نسبت به فکرهای(ایده های)نوین
 • —حساسیت نشان دادن نسبت به مساله
 • —آمادگی یافتن برای خلاقیت از طریق کسب مواد خام لازم
 • —کاربست سلاست فکر
 • —فعالیت ضمیر ناخود آگاه روی مساله
مولفه های اساسی سازمان خلاق
 • —ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻼق
  • ﺳﺎزﻣﺎن های ﺧﻼق ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه ای دارﻧﺪ. مهمترﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ها،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی آنها در روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانهایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮ اﺛﺮ رﻗﺎبتهای ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ها ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾد.
 • —محیط خلاق
  • اﺻﻮﻻً ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻮر در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاهد ﺑﻮد.ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ،ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را از رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎز ﻣﯽ دارد و ﻓﺸﺎرهای ﮐﺎری را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وارد ﻣﯽ آورد.
 • —افراد خلاق
  • ﺗﻮاﻧﺎییهای ﺧﻼق، ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاهد آﻣﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد درون ﺳﺎزﻣﺎن از وﯾﮋﮔﯽ های ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • —گروه خلاق
  • ﮔﺮوه ﺧﻼق ، ﮔﺮوهی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روشهای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ عهده ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 • —رهبر خلاق
  • ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺧﻼق ﺑﻪ رهبری ﺧﻼق ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد و نگهداری ﻓﺮهنگ ﺧﻼق داﺧﻠﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺧﻼق ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺧﻼق اﻓﺮاد ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

ویژگی های فرهنگ سازمانی سازمان های خلاق و نوآور

—پذیرش ابهام : تاکید بسیار زیاد بر عینیت و شرح جزییات، خلاقیت را محدود می‌کند.

—تحمل غیر عملی بودن: افرادی که برای مسایل مختلف راه حل‌های غیر عملی و حتی احمقانه می یابند، سرکوب نمی‌شوند، زیرا آنچه ابتدا نشدنی به نظر می آید ممکن است سازمان را به راه حلهای نو رهنمون شود .

—نظارتهای خارجی کم: میزان قوانین ، مقررات ، خط مشی ها و سایر نظارتها مشابه، بسیار کم است.

—تحمل مخاطره: کارکنان برای تجربه کردن تشویق می شوند، بدون آنکه نگران شکست در تجربه‌های خود باشند.‌ اشتباهات به عنوان فرصتهای آموزشی تلقی می شوند .

—تحمل تعارض: پراکندگی عقاید تشویق می شود.هماهنگی و توافق بین افراد و واحدها به عنوان نشانه ای از موفقیت تلقی نمی شود .

—تاکید بر هدف به جای وسیله: هدفهای روشنی وضع می شوند و افراد تشویق می شوند تا راه حل‌های جایگزین برای دستیابی به هدفهای خودشان بیابند. تاکید بر هدف نشان دهنده امکان وجود پاسخهای درست متعدد برای هر مسئله است .

—تاکید بر نظام باز: سازمان از نزدیک محیط را می بیند و در برابر دگرگونیهای محیطی به سرعت واکنش نشان می دهد.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *